Unseen Thailand | นํ้าตกแสงจันทร์ หรือน้ำตกลงรู ความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น ณ จังหวัดอุบลราชธานี

Unseen Thailand นํ้าตกแสงจันทร์ อุบลราชธานี

Unseen Thailand | นํ้าตกแสงจันทร์ หรือน้ำตกลงรู ความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น ณ อุบลราชธานี นํ้าตกแสงจันทร์ Nam Tok Long Ru (Saeng Chan Waterfall) 1 ใน unseen ประเทศไทย….มีอีกชื่อหนึ่งว่า นํ้าตกลอดรู หร...