Unseen Thailand | เถาวัลย์ยักษ์ น้ำตกทุ่งนาเมือง จ.อุบลราชธานี

Unseen Thailand เถาวัลย์ยักษ์ อุบลราชธานี

Unseen Thailand | เถาวัลย์ยักษ์ น้ำตกทุ่งนาเมือง จ.อุบลราชธานี จากน้ำตกแสงจันทร์หรือน้ำตกลงรู บริเวณใกล้ๆกันนั้นก็จะมีน้ำตกทุ่งนาเมือง (Thung na mueang Waterfall) และ Unseen Thailand เถาวัลย์ยักษ์ อุบลราชธาน...