Buffet Prince Hotel Shinagawa

Buffet Prince Hotel Shinagawa

Buffet Prince Hotel Shinagawa บุฟเฟ่ต์ขาปูญี่ปุ่นที่ Prince Hotel Shinagawa รอมานาน กว่าจะได้มา บุฟเฟ่ต์ขาปู ที่มีชื่อที่สุดในการมากินที่โตเกียว คือที่ Buffet Prince Hotel Shinagawa ซึ่งจากตรงนี้คนที่จะมากินจ...
alaskan king crab legs buffet chiso zanmai tokyo

Alaskan king crab legs buffet

Chiso Zanmai, Tokyo buffet alaskan king crab legs วันนี้ต่ายน้อยจะพามากิน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (Alaskan king crab legs buffet) ที่ ร้าน Chiso Zanmai, Tokyo Station Buffet อยู่ที่ สถานีโตเกีย...
Wan Kamakura

Wan Kamakura

Wan Kamakura Japanese Style Pub หลังจากเดิน Komachi-dori Street มาแล้วก่อนไปต่อต้องพักหาอะไรกิน จริงๆ อยากทำเวลามากกว่านี้ เพราะEnoshima and Kamakura City นั้นมีที่เที่ยวเยอะมากเลย แต่ทำไงได้ต่ายน้อยหิวแล้ว เ...